ตัวแปรที่ใช้ในการแก้ไขแบบฟอร์ม,ระบบบัญชี Express

 

เพื่อความสะดวก และรวดเร็วในการแก้ไขแบบฟอร์มในโปรแกรม Express ทางทีมงานจึงได้รวบรวมตัวแปร

หรือฟิลด์ข้อมูลทั้งหมดในแต่ละหน้าจอที่มีการป้อนข้อมูล และสามารถแก้ไขแบบฟอร์มได้

คุณสามารถเลือกใช้ตัวแปรเหล่านี้ในการสร้างหรือแก้ไขแบบฟอร์มได้ตามต้องการ

 

1.หน้าจอจ่ายเงินมัดจำ

 

ตัวแปรที่มี คือ

~ADDR    =    ที่อยู่บริษัท
~TEL = เบอร์โทร
~SUPCOD = รหัสผู้จำหน่าย 
~DOCNUM    =    เลขที่เอกสาร
~DOCDAT    =    วันที่เอกสาร
~SUPNAM    = ชื่อผู้จำหน่าย 
~ADDR01 =    ที่อยู่ในรายละเอียดผู้จำหน่ายบรรทัดที่ 1 
~ADDR02 =    ที่อยู่ในรายละเอียดผู้จำหน่ายบรรทัดที่ 2 + รหัสไปรษณีย์
~DEP    =    รหัสแผนก
~P_ISDEP    =    ชื่อเต็มแผนก 
~DUEDAT    = วันที่ครบกำหนด
~REFNUM = เลขที่บิล
~VATDAT    =    วันที่ของภาษีซื้อ 
~YOUREF    = หมายเหตุ
~N: = ลำดับของรายการ 
~STKDES    = รายการของการรับมัดจำ 
~NETAMT_I    = จำนวนเงิน
~REMARK    = หมายเหตุในรายการ (F8+F7)
~CHQNUM    = เลขที่เช็ค
~CHQDAT    = วันที่เช็ค
~BNKACC    = ชื่อธนาคารที่จ่ายเช็ค 
~AMOUNT_Q    = จำนวนเงินในเช็ค
~PAYAMT_Q    = ยอดจ่ายที่ตัดจากเช็ค
~TAXNUM = เลขที่ใบหัก ณ ที่จ่าย 
~TAXDAT = วันที่ใบหัก ณ ที่จ่าย
~PAYAMT = ยอดก่อนหัก ณ ที่จ่าย
~TAXAMT = ยอดภาษีหัก ณ ที่จ่าย
~TAXP    = ยื่นรวมในงวด 
~RATE    = อัตราที่หัก 
~TAXDES    = ประเภทเงินได้
~HREM1 = หมายเหตุท้ายบิลบรรทัดที่ 1 (Note)
~HREM2 = หมายเหตุท้ายบิลบรรทัดที่ 2 (Note) 
~HREM3 = หมายเหตุท้ายบิลบรรทัดที่ 3 (Note)
~HREM4 = หมายเหตุท้ายบิลบรรทัดที่ 4 (Note)
~HREM5 = หมายเหตุท้ายบิลบรรทัดที่ 5 (Note) 
~AMOUNT = จำนวนเงินรวม
~VAT = อัตราภาษี
~VATAMT = จำนวนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม
~CHKAMT = จำนวนเงินรวมทั้งสิน
~BAHT    = จำนวนเงินที่เป็นตัวอักษร
~CSHPAY = จ่ายด้วยเงินสด 
~CHQPAY = ชำระโดยอื่นๆ 
~TAX = ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
~NET = ยอดจ่ายสุทธิ

 

2.หน้าจอซื้อเงินสด

 

ตัวแปรที่มี คือ

~ADDR =    ที่อยู่บริษัท
~TEL = เบอร์โทร
~SUPCOD    = รหัสผู้จำหน่าย 
~DOCNUM    =    เลขที่เอกสาร
~DOCDAT    =    วันที่เอกสาร
~SUPNAM    = ชื่อผู้จำหน่าย 
~ADDR01    =    ที่อยู่ในรายละเอียดผู้จำหน่ายบรรทัดที่ 1 
~ADDR02    =    ที่อยู่ในรายละเอียดผู้จำหน่ายบรรทัดที่ 2 + รหัสไปรษณีย์ 
~DEP    =    รหัสแผนก
~P_ISDEP    =    ชื่อเต็มแผนก ~DUEDAT    = วันที่ครบกำหนด
~REFNUM    =    เลขที่บิล
~VATDAT    =    วันที่ของภาษีซื้อ 
~YOUREF    =    หมายเหตุ
~TAXID = เลขประจำตัวผู้เสียภาษี    
~PONUM    =    เลขที่ใบสั่งซื้อ 
~PODAT    =    วันที่ใบสั่งซื้อ
~DLVBY    =    ขนส่งโดย 
~N    =    ลำดับ
~ARTICLE    =    รหัส/รายละเอียดสินค้า 
~QTY =    จำนวนสินค้า 
~TQUCOD =    หน่วยนับ
~UNITPR =    ราคา/หน่วย
~DISC_I    =    ส่วนลด/รายการสินค้า
~NETAMT_I    = จำนวนเงิน (จำนวน X ราคา/หน่วย)
~REMARK = หมายเหตุในรายการ (F8+F7)
~CHQNUM    = เลขที่เช็ค
~CHQDAT    = วันที่เช็ค
~BNKACC    = ชื่อธนาคารที่จ่ายเช็ค 
~AMOUNT_Q    = จำนวนเงินในเช็ค
~PAYAMT_Q    = ยอดจ่ายที่ตัดจากเช็ค
~TAXNUM = เลขที่ใบหัก ณ ที่จ่าย 
~TAXDAT = วันที่ใบหัก ณ ที่จ่าย
~PAYAMT = ยอดก่อนหัก ณ ที่จ่าย
~TAXAMT = ยอดภาษีหัก ณ ที่จ่าย
~TAXP    = ยื่นรวมในงวด 
~RATE    = อัตราที่หัก 
~TAXDES    = ประเภทเงินได้
~HREM1 = หมายเหตุท้ายบิลบรรทัดที่ 1 (Note)
~HREM2    = หมายเหตุท้ายบิลบรรทัดที่ 2 (Note) 
~HREM3    = หมายเหตุท้ายบิลบรรทัดที่ 3 (Note)
~HREM4 = หมายเหตุท้ายบิลบรรทัดที่ 4 (Note)
~HREM5 = หมายเหตุท้ายบิลบรรทัดที่ 5 (Note) 
~AMOUNT = จำนวนเงินรวม
~DISC    =    ส่วนลด
~DISCAMT    = ส่วนลด 
~AFTDISC    =    ยอดหลังหักส่วนลด 
~ADVNUM    =    ใบจ่ายมัดจำเลขที่
~ADVAMT    =    เงินมัดจำ
~TOTAL    =    รวมเป็นเงิน
~VAT = อัตราภาษี
~VATAMT = จำนวนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม
~CHKAMT = จำนวนเงินรวมทั้งสิน
~BAHT    = จำนวนเงินที่เป็นตัวอักษร

 

3. หน้าจอใบสั่งซื้อ

 

ตัวแปรที่มี คือ

~SUPCOD    =    รหัผู้จำหน่าย 
~PONUM    =    เลขที่ใบสั่งซื้อ 
~PODAT    =    วันที่ใบสั่งซื้อ
~SUPNAM    = ชื่อผู้จำหน่าย 
~ADDR01    =    ที่อยู่ในรายละเอียดผู้จำหน่ายบรรทัดที่ 1 
~ADDR02    =    ที่อยู่ในรายละเอียดผู้จำหน่ายบรรทัดที่ 2 + รหัสไปรษณีย์
~DEP    =    รหัสแผนก
~P_ISDEP    =    ชื่อเต็มแผนก 
~RCVDAT    = วันที่รับของ    
~TELNUM    =    เบอร์โทรศัพท์
~CR = วันเครดิต    
~YOUREF    = หมายเหตุ    
~S_ADDR01    = สถานที่ส่งของบรรทัดที่ 1
~S_ADDR02    =    สถานที่ส่งของบรรทัดที่ 2
~S_TELNUM    =    เบอร์โทรศัพท์สถานที่ส่งของ
~S_CONTACT=    ช่อผู้ติดต่อสถานที่ส่งของ
~N    =    ลำดับ
~ARTICLE    = รหัสและรายละเอียดของสินค้า    
~QTY = จำนวน    
~TQUCOD =    หน่วยนับ
~UNITPR =    ราคา/หน่วย
~DISC_I    =    ส่วนลด/รายการสินค้า
~TRNVAL = จำนวนเงิน (จำนวน X ราคา/หน่วย)
~REMARK    = หมายเหตุในรายการ (F8+F7)
~HREM1 = หมายเหตุท้ายบิลบรรทัดที่ 1 (Note)
~HREM2    = หมายเหตุท้ายบิลบรรทัดที่ 2 (Note) 
~HREM3    = หมายเหตุท้ายบิลบรรทัดที่ 3 (Note)
~HREM4 = หมายเหตุท้ายบิลบรรทัดที่ 4 (Note)
~HREM5 = หมายเหตุท้ายบิลบรรทัดที่ 5 (Note) 
~AMOUNT = จำนวนเงินรวม
~DISC    =    ส่วนลด
~DISCAMT    = ส่วนลด 
~TOTAL    =    รวมเป็นเงิน
~VAT    = อัตราภาษี
~VATAMT = จำนวนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม
~CHKAMT = จำนวนเงินรวมทั้งสิน
~BAHT    = จำนวนเงินที่เป็นตัวอักษร
~AMTRATZ    = มูลค่าสินค้ายกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม    
~NETAMT    = จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น

 

 


Print   Email