โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป เอ็กซ์เพรส Express Accounting Software

ระบบสินทรัพย์ถาวร (Fixed Assets System)


 1. สามารถเลือกวิธีการคิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ได้  3  วิธี ได้แก่
     - วิธีเส้นตรง
     - วิธีลดยอด
     - กำหนดค่าเสื่อมราคาต่อปีเอง

โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป เอ็กซ์เพรส Express Accounting Software-รายการทรัพย์สิน

 1. สามารถจัดแยกกลุ่มการบันทึกบัญชีทรัพย์สิน ได้ตามต้องการ
  3. การคิดค่าเสื่อมราคาสามารถเลือกได้ 2 แบบ ได้แก่  คิดรายเดือน หรือคิดรายปี
  4. มีรายงานรายละเอียดค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาที่หักได้ตามพระราชกฤษฎีกาฯ สามารถนำส่งได้ทันที
  5. สามารถลงบัญชีค่าเสื่อมแยกตามแผนกได้
  6. เมื่อเริ่มนำข้อมูลเข้าระบบ สามารถเลือกได้ว่า จะให้ระบบคิดค่าเสื่อมทันที หรือ ยังไม่คิด (ถ้ายังไม่คิดขณะบันทึก ระบบจะทำงานได้เร็วกว่า เมื่อเรียบร้อยจึงไปสั่งคำนวณค่าเสื่อมราคาทั้งแฟ้ม)
  7. สามารถปรับเปลี่ยนรหัสทรัพย์สินได้ตลอดเวลา
  8. สามารถค้นหาข้อมูลตามรหัสสินทรัพย์หรือชื่อสินทรัพย์ และมี Look up ในกรณีที่จำไม่ได้