โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป เอ็กซ์เพรส Express Accounting Software

ระบบควบคุมลูกหนี้และรายได้อื่น ๆ (Account Receivable Order Revenue System)

 

express account receive menu


 ข้อมูลลูกหนี้จะถูกส่งมาจากระบบขายสินค้า

1.สามารถพิมพ์และแก้ไขแบบฟอร์มต่าง ๆ เช่น ใบวางบิล, ใบเสร็จรับเงิน, ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี, ใบลดหนี้/รับคืนสินค้า และใบเพิ่มหนี้ ได้ 3 รูปแบบ

2.สามารถบันทึกรายได้อื่น ๆ ที่นอกเหนือจากลูกหนี้จากการขายสินค้า

3.สามารถรับชำระหนี้ได้อย่างสะดวกทั้งการรับชำระแบบเต็มบิล หรือรับชำระบางส่วน

4.การรับชำระหนี้สามารถชำระโดย เงินสด, เช็ค(กี่ใบก็ได้), บัตรเครดิต, โอนเงินเข้าบัญชี, ดร๊าฟ และถ้าต้องการเพิ่มเติมอีกจะมีตารางสำหรับให้กำหนดวิธีการรับชำระหนี้ได้เอง

5.เพื่อลดโอกาสการเกิดหนี้สูญ ผู้ใช้สามารถวิเคราะห์สภาพหนี้จากงบอายุหนี้ ทั้งแบบสรุป และแบบละเอียด และสามารถกำหนดช่วงการวิเคราะห์อายุหนี้ได้เอง

6.มีรายงานใบวางบิลตามวันที่นัดรับเงิน เพื่อโทรไปเตือนลูกค้าให้เตรียมเช็ค, ใช้วางแผนเส้นทางของพนักงานเก็บเงิน และผู้บริหารสามารถทราบรายได้รับล่วงหน้า

7.ในใบลดหนี้/รับคืนสินค้า สามารถเลือกได้ว่าจะหักจากใบกำกับสินค้าเดิม, เก็บไว้หักเมื่อรับชำระหนี้ หรือจ่ายเป็นเงินสด

8.ในเอกสารแต่ละใบสามารถเพิ่มคำอธิบายหมายเหตุได้ จำนวน  5 บรรทัดๆ ละ 50 ตัวอักษร

9.มีใบตรวจสอบวงเงินสินเชื่อของลูกค้า เพื่อเป็นเอกสารประกอบการพิจารณาเรื่องเพิ่มวงเงิน

10.สามารถพิมพ์รายชื่อของลูกค้าลงบนสติ๊กเกอร์และจ่าหน้าซองจดหมายได้

11.สามารถปรับเปลี่ยนรหัสลูกค้า, รหัสพนักงานขาย และรหัสรายได้อื่น ๆ ได้ตลอดเวลา

 

รายละเอียดลูกค้า

 

12.สามารถค้นหาข้อมูลตามรหัสลูกค้า หรือชื่อบริษัท และมี Look up ในกรณีที่จำรหัสไม่ได้

13.ในรายละเอียดพนักงานขาย สามารถกำหนดอัตราคอมมิชชั่นและเป้าการขายได้ 24 งวด เพื่อคำนวณหายอดคอมมิชชั่น

14.ยอดขายของพนักงานขาย สามารถแยกตามวันที่รับเงิน และวันที่เช็คผ่าน เพื่อนำยอดไปคิดค่าคอมมิชชั่น

15.สำหรับธุรกิจบริการ สามารถพิมพ์ใบกำกับภาษี ให้กับลูกค้าได้ทันที ที่รับชำระเงิน