ธุรกิจเช่าซื้อและผ่อนชำระ

 การขายสินค้าโดยปกติ กรรมสิทธิ์ในตัวสินค้าจะเป็นของลูกค้า(ผู้ซื้อ)ทันทีที่ส่งมอบ ซึ่งการขายนี้จะมีผลทำให้ลูกค้าจะต้องนำเงินมาชำระทันที หรือชำระเงินตามระยะเวลาในการให้เครดิต เช่น 30 วัน หรือ 60 วัน ลูกค้าบางรายอาจจะหาเงินมาไม่ทันเครดิตชำระหนี้ก็ได้ ผู้ขายจึงหาวิธีการที่จะผ่อนปรนการชำระหนี้ให้กับลูกค้าให้นานขึ้นและยังทำให้กิจการขายสินค้าได้มากขึ้น ปัจจุบันการขายสินค้าโดยผ่อนชำระได้ขยายตัวไปยังสินค้าประเภทต่างๆ โดยให้มีการชำระเงินได้หลายๆงวดและชำระทุกเดือนๆ ละงวด ซึ่งปกติแล้วนิยมให้ลูกค้าผ่อนชำระเงินค่างวดได้ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป ธุรกิจในการขายสินค้าโดยผ่อนชำระ และ การขายโดยการเช่าซื้อได้เข้ามามีบทบาทต่อการขายสินค้าเป็นอย่างมาก ซึ่งบางครั้งแยกไม่ออกว่าการขายสินค้านั้นเป็นการขายโดยผ่อนชำระ หรือ โดยการให้เช่าซื้อ

 ข้อแตกต่างระหว่างการขายผ่อนชำระ และการให้เช่าซื้อมีดังนี้

1.กรรมสิทธิ์ในตัวสินค้า

-การขายผ่อนชำระ เป็นสัญญาซึ่งผู้ขาย โอนกรรมสิทธิ์ทันทีให้แก่ผู้ซื้อและผู้ซื้อตกลงว่าจะใช้ราคาทรัพย์สินนั้นให้แก่ผู้ขาย

-การเช่าซื้อ เป็นสัญญาซึ่งเจ้าของเอาทรัพย์สินออกให้เช่า และให้คำมั่นว่าจะขายทรัพย์สินนั้นหรือว่าจะให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นสิทธิแก่ผู้เช่าโดยเงื่อนไขที่ผู้เช่าได้ใช้เงินเป็นจำนวนเท่านั้นเท่านึ้คราว

2.หนังสือสัญญา

ตามประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ได้กำหนดให้การขายแบบเช่าซื้อต้องทำสัญญาเป็นหนังสือมิฉะนั้นจะถือเป็นโมฆะ แต่สำหรับการขายโดยผ่อนชำระกฏหมายไม่ได้บังคับว่าต้องทำสัญญาเป็นหนังสือซึ่งจะทำหรือไม่ทำก็ได้ เว้นแต่การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ จะต้องทำเป็นหนังสือ

3.การยกเลิกสัญญาและการยึดสินค้า

-การขายโดยผ่อนชำระกรรมสิทธิ์ได้ตกเป็นของผู้ซื้อแล้ว การฟ้องร้องจะบังคับให้ลูกหนี้ชำระเงินที่ยังขาดอยู่เท่านั้น ผู้ขายไม่มีสิทธิในตัวสินค้าเลย เว้นแต่ว่าได้มีข้อตกลงทำเป็นหนังสือสัญญาเอาไว้

-การขายโดยเช่าซื้อกฎหมายกำหนดไว้ว่า ในกรณีผิดนัดไม่ชำระเงินสองคราวติดๆกัน หรือกระทำผิดสัญญาในข้อที่เป็นส่วนสำคัญ เจ้าของทรัพย์สินจะบอกเลิกสัญญาเสียก็ได้

 

 

ตัวอย่างการบันทึกบัญชี

 บริษัท ผ่อนชำระ จำกัด ได้ดำเนินกิจการโดยขายเครื่องใช้ไฟฟ้าผ่อนชำระ กิจการมีรายละเอียดการดำเนินงาน ปี 2550 ดังนี้

01/12/50 ซื้อ LCD TV โดยชำระเป็นเงินสดจำนวน 120,000  

05/12/50 ขายสินค้าโดยผ่อนชำระ เป็นจำนวนเงิน 200,000 โดยรับชำระค่าเงินดาว์น 10% ส่วนที่เหลือให้ผ่อนชำระ

เป็นงวด 12 งวดๆ ละเดือน

31/12/50 บันทึกรับชำระเงินค่างวด งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงิน 15,000

 

การเตรียมข้อมูลเบื้องต้น

1.  กำหนดเลขที่บัญชีที่จะต้องใช้ในการทำรายการที่ เมนูบัญชี ข้อ 2. ผังบัญชี

 

บัญชี

หมวด

เลขที่บัญชี

กำไรขั้นต้น-รอตัดบัญชี

หนี้สิน

2400-00

รายได้ที่ยังไม่ได้รับเป็นตัวเงิน

รายได้

4300-00

 

Acc_table_Db

 

 

Acc_table_RV

 

2.  แก้ไขโครงสร้างงบการเงินที่ เมนูบัญชี ข้อ 9. สร้างงบการเงิน

 งบดุล

BALSHT

 

 งบกำไรขาดทุน

Incs

 

3.  กำหนดรหัสผู้จำหน่ายที่ เมนูซื้อ ข้อ 6. รายละเอียดผู้จำหน่าย

hir01

 

4. กำหนดรหัสลูกค้าที่ เมนูขาย ข้อ 6.รายละเอียดลูกค้า

hir02

 

5. กำหนดรหัสสินค้าที่ เมนูสินค้า ข้อ 2. รายละเอียดสินค้า

hir03

 

ขั้นตอนในการทำงาน

1. บันทึกซื้อสดที่ เมนูซื้อ ข้อ  2. ซื้อเงินสด

 

HP

 

โดยโปรแกรมจะบันทึกบัญชีแบบ Perpetual

hirgl01

 

โดยโปรแกรมจะบันทึกบัญชีแบบ Periodic

hirgl02

 

2. บันทึกขายเงินเชื่อ พร้อมรับเงินดาวน์ 10% ที่ เมนูขาย ข้อ 4. ขายเงินเชื่อ

 

IV

 

โดยโปรแกรมจะบันทึกบัญชีแบบ Perpetual

 

hirgl03

 

โดยโปรแกรมจะบันทึกบัญชีแบบ Periodic

 

hirgl04

 

รับเงินดาวน์ที่ เมนูการเงิน ข้อ 1. รับเงิน  ข้อ 5. รับชำระหนี้

 

RE-doaw

 

โดยโปรแกรมจะบันทึกบัญชีแบบ Perpetual และแบบ Periodic เหมือนกัน

 

hirgl05

 

 

3. รับชำระเงินค่างวด (งวดที่ 1) เมนูการเงิน ข้อ 1. รับเงิน  ข้อ 5. รับชำระหนี้

 

RE-P1

 

โดยโปรแกรมจะบันทึกบัญชีแบบ Perpetual และแบบ Periodic เหมือนกัน

 

hirgl06

 

4. ณ.สิ้นงวดบัญชี ที่ เมนูบัญชี ข้อ 1. ลงประจำวัน /สมุดรายวันทั่วไป

·บันทึกบัญชีต้นทุนในสมุดรายวัน สำหรับการบันทึกบัญชีสินค้าแบบ Periodic (สำหรับการบันทึกบัญชีสินค้าแบบ Perpetual ไม่ต้องบันทึกบัญชี เพราะถูกบันทึกในขั้นตอนออกอินวอยส์เรียบร้อยแล้ว)

 

โดยโปรแกรมจะบันทึกบัญชีแบบ Periodic

hirgl07

 

·บันทึกกำไรขั้นต้นรอตัดบัญชี (ทั้ง Perpetual และ Periodic บันทึบัญชีเหมือนกัน)

 

hirgl08

 

บันทึกรายได้ที่เป็นตัวเงินของปี 2550

คำนวณหาอัตรากำไรขั้นต้น

คำนวณหารายได้ที่ได้รับเป็นตัวเงิน

กำไรขั้นต้น x 100 =  อัตรากำไรขั้นต้น

ยอดขาย

จำนวนเงินที่ได้รับ x อัตรากำไรขั้นต้น

80,000    x 100%   =  40%

200,000

20,000+15,000 x 40%  =        14,000

 

hirgl09

 

สามารถตรวจสอบยอดบัญชีรายได้จากการขายและต้นทุนขายได้จากรายงาน งบทดลอง ณ.สิ้นงวดบัญชี

ต้นทุนขายสำหรับการบันทึกบันชีสินค้าแบบ Periodic สามารถตรวจสอบได้ที่ เมนูรายงานบัญชี ข้อ 9.งบการเงิน / ต้นทุนขาย หรือ รายงาน 7. วิเคราะห์การขาย  7. สรุปยอดขายตามงวด 1. แยกตามหมวด

 

rehi771-01

 

rehi771-02

 

 

1. ยอดขาย

200,000

2. ต้นทุน

120,000

3. กำไรขั้นต้น

80,000

 

ตัวอย่างงบการเงิน

 งบดุล

BLS_in

 

 งบกำไรขาดทุน

INCS_in