สมมุติว่าลูกค้าชื่อบริษัท เอ รับเงินจากบริษัทต่างประเทศชื่อ บี สมมุติว่า 50,000.- บาท เพื่อนำไปจ่ายให้บริษัท ซี อีกที โดยจ่ายไม่ครบ เพราะหักส่วนต่างเป็นค่านายหน้า เช่น จ่ายให้บริษัท ซี 45,000.- หักค่านายหน้า 5,000.- เป็นรายได้ของบริษัทไป

ตอนที่รับเงินจากบริษัท บี ปกติลูกค้าลงบัญชีแบบ Manual โดย                

เดบิท        เงินสด/เช็ครับ                50,000.-

เครดิต        เจ้าหนี้บริษัทเรือ                50,000.-

 ความต้องการของลูกค้า คือ ต้องสามารถใส่เลขที่เช็ครับได้ หรือใส่รหัสธนาคารที่รับเงินมาได้ด้วย และต้องดูเจ้าหนี้รายตัวได้ด้วยเช่นกัน เพราะฉะนั้น ในโปรแกรม Express จะต้องแยกเป็น 2 เมนู คือ

ตั้งรหัสสินค้าบริการ ชื่อว่า “เงินรับฝาก-บริษัทเรือ” โดยผูกบัญชีรายได้ และต้นทุนบริการ เป็นเลขที่บัญชีเดียวกัน คือ “เงินรับฝาก-บริษัทเรือ” ซึ่งอยู่หมวดหนี้สิน  จากนั้นนำรหัสนี้ไปอ้างอิงในเมนู “ขายเงินสด” โปรแกรมก็จะลงบัญชีโดย        

เดบิท        เงินสด/เช็ครับ        50,000.-

เครดิต        เงินรับฝาก-บริษัทเรือ        50,000.-

จากนั้นเข้าเมนูซื้อเงินเชื่อ อ้างรหัสเจ้าหนี้เป็น “เจ้าหนี้บริษัทเรือ” และรายการสินค้าเป็น “เงินรับฝาก-บริษัทเรือ” โปรแกรมก็จะลงบัญชีโดย

เดบิท        เงินรับฝาก-บริษัทเรือ        50,000.-

เครดิต        เจ้าหนี้บริษัทเรือ                50,000.-

และเมื่อจ่ายเงินคืนให้บริษัท ซี 45,000.- หักค่านายหน้า 5,000.- ก็ให้ไปทำเมนูจ่ายชำระหนี้ โดยผูกวิธีการจ่ายชำระหนี้เป็น “รายได้ค่านายหน้า” 5,000.- และเช็คจ่าย 45,000.- โปรแกรมก็จะลงบัญชีโดย

เดบิท        เจ้าหนี้บริษัทเรือ                50,000.-

         เครดิต        เช็คจ่าย                        45,000.-

                 รายได้ค่านายหน้า                  5,000.-